ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
4-22 თებერვალი ;
აკადემიური რეგისტრაცია
25 თებერვალი -1 მარტი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
4 მარტი - 21 ივნისი (მათ შორის შუალერუდი გამოცდები 30 აპრილი - 4 მაისი);
საგამოცდო პერიოდი (ძირითადი გამოცდები)
24 ივნისი - 6 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 8 ივლისი - 20 ივლისი (დამატებითი გამოცდები).