ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები


გაზაფხულის სემესტრი:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
03 თებერვალი -7 მარტი;
აკადემიური რეგისტრაცია
9-14 მარტი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
16 მარტი - 4 ივლისი;
საგამოცდო პერიოდი (ძირითადი გამოცდები)
6 ივლისიი - 18 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 20 ივლისი – 31
ივლისი (დამატებითი გამოცდები).