ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები


გაზაფხულის სემესტრი:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
03-21 თებერვალი;
აკადემიური რეგისტრაცია
24-28 მარტი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
02 მარტი - 19 ივნისი (მათ შორის
შუალედური გამოცდები 27– აპრილი -1 მაისი);
საგამოცდო პერიოდი (ძირითადი გამოცდები)
22 ივნისი - 3 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 6 ივლისი – 17
ივლისი (დამატებითი გამოცდები).