ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2021-2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

გაზაფხულის სემესტრი

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
22 თებერვალი – 06 მარტი;
აკადემიური რეგისტრაცია
07 მარტი  – 13 მარტი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
14 მარტი – 24 ივნისი  (მათ შორის შუალედური გამოცდები - 02 მაისი - 06 მაისამდე);
საგამოცდო პერიოდი
27 ივნისი – 08 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), ხოლო - 11 ივლისი – 22 ივლისი (დამატებითი გამოცდები).