📣📣ახალი უმაღლესი სასწავლებელი აფილირებულ პერსონალს სთავაზობს საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის სრულად დაფინანსებას, ასევე მაღალი იმპაქტ ფაქტორის მქონე საერთაშორისო ჟურნალებში ნაშრომების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული ხარჯების სრულად ანაზღაურებას.

სასწავლებლის აფილირებულმა პერსონალმა გთხოვთ, მოგვაწოდოთ სტატიები ამა წლის 30 მარტამდე.​ 📚📖

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სასწავლებლის სამეცნიერო კვლევით ცენტრს.