საგანმანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება / Business Administration

უმაღლესი განათლების საფეხური: I საფეხური,   ბაკალავრიატი

კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი / Bachelor of Business Administration