საგანმანათლებლო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება   (Business Administration)

უმაღლესი განათლების საფეხური: I საფეხური, ბაკალავრიატი

მიმართულება: ბიზნესის ადმინისტრირება – 02

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:  ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი (Bachelor of Business Administration)

სწავლების ენა: ქართული

პროგრამის მოცულობა (ECTS): 240 ECTS (8 სემესტრი. ერთი სემესტრი მოიცავს 20 კვირას. ერთი აკა­დე­მი­ური წე­ლი 2–სემესტ­რი­ა­­ნია და მოიცავს საშუალოდ 60 ECTS კრე­დიტს, საგანმანათლებლო პროგრამის ან/და სტუ­დენ­ტის ინდივი­დუ­ა­ლური სასწავლო პროგრამის თავისებურებების გათვალისწინებით, წელი­წად­ში კრე­დი­ტების რაო­­­დე­ნო­ბა შე­ი­ძ­­ლე­ბა იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75-ი­სა (ერთი კრე­დიტი = 25 ასტრონომიულ საათს).

პროგრამის ხელმძღვანელი: მანანა ნანიტაშვილი, ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი