ახალი უმაღლესი სასწავლებელი აცხადებს რეგისტრაციას ზოგადი ინგლისური ენის უფასო კურსზე აკადემიური პერსონალისთვის, ადმინისტრაციისთვის და სტუდენტებისთვის. კურსის განმავლობაში თანაბარი ყურადღება ექცევა შემდეგი ძირითადი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას:

საუბარი- ინგლისურენოვანი აზროვნება და თავისუფალი მეტყველება.

მოსმენა – საუბრის უნარის განვითარება ინგლისურ ენაზე·

წერა – ინგლისურენოვანი თემები, ესსე, კრიტიკა, ანალიზი, ოფიციალური და არაოფიციალური წერილების წერის სფეციფიკის შესწავლა.

კითხვა – უცხო ტექსტების შინაარსისა და კონტექსტის სრულყოფილად გაგება·

რეგისტრაცია აკადემიური პერსონალი

რეგისტრაცია ადმინისტრაციული პერსონალი

რეგისტრაცია სტუდენტები