ახალი უმაღლესი სასწავლებელი აცხადებს კვლევით საგრანტო კონკურსს სასწავლებლის აკადემიური პერსონალისთვის. კვლევითი პროექტის შეფასების კრიტერიუმები, საგრანტო პროექტის განაცხადი და სხხვა დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.