დიდი წარმატება - სწორი არჩევანით იწყება!

პროგრამებზე სტუდენტთა შერჩევის კრიტერიუმები


  

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტის სტატუსის მოპოვება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობისა და საგანმანათლებლო და კვლევითი საქმიანობის განხორციელების დებულების შესაბამისად. საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტი ირიცხება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე. პირი სტუდენტის სტატუსის მოსაპოვებლად უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამის პროგრამაზე ჩარიცხვის წინაპირობებს და ვალდებულია გაიაროს ადმინისტრაციული რეგისტრაცია. ადმინისტრაციული რეგისტრაცია მოიცავს სარეგისტაციო განაცხადის შევსებას, სავალდებულო დოკუმენტების წარმოდგენასა და სწავლის საფასურის გადახდას.

კანდიდატმა ახალ უმაღლეს სასწავლებელში უნდა წარმოადგინოს:

✅პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შემთხვევაში – პასპორტის) ასლი;

✅კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (სკოლის ატესტატი, ან შესაბამისი განათლების სხვა ქვეყნის საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღების შემთხვევაში – საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ კვალიფიკაციასთან გათანაბრების დამადასტურებელი დოკუმენტი);

✅სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებისათვის);

✅ფოტოსურათი (3X4);

       ჩვენი პარტნიორები

Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face

Smiley face   Smiley face   Smiley face

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი:
I კორპუსი:
ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. 26;
II კორპუსი:
ქ. თბილისი, მე–3 მასივი,
მე–6 კვარტალი, კორპუსი 7ა

ელ-ფოსტა: info@newuni.edu.ge
ტელ: +995 568 89 99 98