კვიპროსში ლარნაკას უკლანის უნივერიტეტსა და ახალ უმაღლეს სასწავლებელს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის მიზანია უმაღლესი განათლების ხარისხის ამაღლება, ნიუ უნის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტზე არსებული საბაკალავრო პროგრამების სტუდენტების პროფესიული მომზადებისათვის ხელის შეწყობა, სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამები, სასწავლო პროცესში სტუდენტების მიერ მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკული საქმიანობით განმტკიცება, პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავება, მათი დარგობრივი კომპეტენციების ფორმირების ხელშეწყობა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების ადეკვატური კვალიფიციური კადრების მომზადება. საერთაშორისო ტრენიგ-კონფერენციის ფარგლებში ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი მოაწერა ახალი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორმა, პროფესორმა თამარ გარდაფხაძემ.
უკლანის უნივერსიტეტის შესახებ ნიუ უნის პროფეორებმა და სტუდენტებმა პრეზენტაციაზე დეტალურად მოისმინეს და მიიღეს ინფორმაცია. ძირითადი აქცენტი დღევნდელ შეხედრზე ნიუ უნისა და უკლანის უნივერიტეტების სტუდენტების გაცვლით პროგრამაზე გაკეთდა. კვიპროსის უნივერსიტეტში დღის ბოლოს დასრულდება.