მისია

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის მისიაა:

ცოდნაზე დაფუძნებული სამოქალაქო საზოგადოებისა და შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი დემოკრატიული ღირებულებების, მოქალაქეობრივი თვითშეგნების, განათლების მქონე კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება, მათთვის ხარისხიანი ცოდნის მიწოდება;

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების, მათი პიროვნული და პროფესიული პოტენციალის რეალიზების, შემოქმედებითი, კვლევითი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, სტუდენტთა წარმატების ხელშეწყობა მრავალფეროვანი აკადემიური, პროფესიული, ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმების შეთავაზებით;

კვლევითი საქმიანობის განვითარება და შედეგების სწავლების პროცესში ინტეგრირება.

 


მიზნები

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის მიზნებია:

 • პოტენციურ დამსაქმებელთა და შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი
  ხარისხის უმაღლესი განათლების შეთავაზება და კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი
  სპეციალისტების მომზადება;

 • უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, მათ გაუმჯობესებაზე
  მუდმივი ზრუნვა, სწავლა-სწავლების უახლესი მეთოდების დანერგვა და თანამედროვე
  ტექნოლოგიების გამოყენება;

 • სტუდენტზე ორიენტირებული თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა;

 • სპეციალური საჭიროების მქონე და სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტებისთვის
  შესაბამისი სასწავლო პირობებისა და გარემოს უზრუნველყოფა;

 • ინტეგრაცია ევროპულ საგანმანათლებლო სივრცეში;

 • სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა/წახალისება;

 • აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუდმივი ზრუნვა;

 • საზოგადოების განვითარებაში წვლილის შეტანა და სოციალური მხარდაჭერის
  ღონისძიებების შეთავაზება;

 • კურსდამთვარებულთა დასაქმების ხელშეწყობა და უმაღლესი განათლების შემდგომ
  საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობის უზრუნველყოფა.


ხედვა

ახალი უმაღლესი სასწავლებლი – ნიუუნი წარმოადგენს ევროპული სტანდარტების შესაბამის,

სტუდენტისა და პერსონალის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებულ

უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც საზოგადოებას სთავაზობს

საგანმანათლებლო და სოციალურ მხარდაჭერას; აქვს მაღალი ნდობა და საყოველთაო

აღიარება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.


ღირებულებები

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ღირებულებებია:

 • სამართლიანობა და თანასწორუფლებიანობა;

 • კეთილსინდისიერება;

 • უწყვეტი განვითარებისკენ სწრაფვა;

 • აკადემიური თავისუფლება;

 • გუნდურობა;

 • გამჭვირვალობა.