საგანმანათლებლო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები / International Relations

უმაღლესი განათლების საფეხური: I საფეხური,   ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციასაერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრი  /Bachelor of International Relationes