პროგრამის სახელწოდება:
საერთაშორისო ურთიერთობები(International Relations)
მისანიჭებელი კვალიფიკაცია:
სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში (Bachelor of
Social Sciences in International Relationes). კვლიფიკაციის მინიჭების წინაპირობა:
პროგრამის სავალდებულო კომპონენტების დაძლევა და მინიმუმ 240 კრედიტის მოპოვება
სწავლების ენა: ქართული