საგანმანათლებლო პროგრამა: ტურიზმი / Tourism

უმაღლესი განათლების საფეხური: I საფეხური,   ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციაბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში  / Bachelor of Business Administration in Tourism