ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს მიერ აკრედიტებულია!