უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობის მართვის სისტემაში წარმოდგენის ვადა – 2019 წლის 18 ივლისიდან 2019 წლის 25 ივლისის ჩათვლით.

მობილობის მსურველ პირთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა – 2019 წლის 31 ივლისიდან 2019 წლის 21 აგვისტოს 18.00 სთ-მდე. https://bit.ly/30Cz3pJ

მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელექტრონულად ასახვის ვადა – 2019 წლის 27 აგვისტოდან 2019 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით.
სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის უფროსის 2019 წლის 17 ივლისის ბრძანება 1.1-90: //emis.ge/upload/doc/1.1-90.pdf