სტუდენტების რეესტრი
სტუდენტზე დეტალური ინფორმაცია
საბეჭდი ფორმები
უწყისები
სასწავლო კურსები
წინაპირობების დაცვის ფუქნცია
საგანმანათლებლო პროგრამები
სილაბუსების შექმნა/ატვირთვა
GPA ავტომატური დათვლა
პროფესორ-მასწავლებლების რეესტრი
შეფასების სისტემა
ყველა მონაცემის ექსპორტი
სასწავლო კურსებზე დაწერილი შეფასებების მონიტორინგი
სტატისტიკური რეპორტები