ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის სასწავლო პროცესის ვადები

 
ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 20 თებერვალი - 2 მარტი ; 
აკადემიური რეგისტრაცია - 6 მარტი - 10 მარტი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები - 13 მარტი - 23 ივნისი  
(მათ შორის შუალერუდი გამოცდები 1 მაისი - 5 მაისი);
საგამოცდო პერიოდი (ძირითადი გამოცდები) - 26 ივნისი - 7 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 
10 ივლისი - 21 ივლისი (დამატებითი გამოცდები)