პირველ სემესტრელთა რეგისტრაცია:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
2 - 9 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია
9 სექტემბერი -14 სექტემბერი;

შემოდგომის სემესტრი:

ადმინისტრაციული რეგისტრაცია
2 აგვისტო - 16 სექტემბერი;
აკადემიური რეგისტრაცია
9 სექტემბერი -13 სექტემბერი;
სააუდიტორიო მეცადინეობები
16 სექტემბერი - 2019 წლის 10 იანვარი (მათ შორის
შუალედური გამოცდები 11–15 ნოემბერი);
არდადაგები
2019 წლის 31 დეკემბერი - 5 იანვარი; 10 თებერვალი- 2 მარტი;
საგამოცდო პერიოდი (ძირითადი გამოცდები)
13 იანვარი - 24 იანვარი (დასკვნითი გამოცდები), 27 იანვარი – 7
თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).