ახალი უმაღლესი სასწავლებელი მხარს უჭერს სტუდენტებს, მათ წახალისებას და შემუშავებული აქვს ფინანსური მხარდაჭერის მრავალფეროვანი მექანიზმები.

სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
სტუდენტთა წახალისების, სტიპენდიებისა და შეღავათების განსაზღვრის წესი