ეს არის საერთაშორისო სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, რომელიც ორიენტირებულია მკითხველთა ფართო წრეზე. ჟურნალი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა სამეცნიერო მუშაოება ხორციელდება სასწავლებელში და რა მიღწევებია ამ მიმართულებით. ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებებით პროფესორ–მასწავლებლების დაინტერესებას და მათი მიღწევების პოპულარიზაციას. ჟურნალი გამოვა წელიწადში ორჯერ. მასში წარმოდგენილი იქნება ბიზნესის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებათა ყველა დარგი.

დიპლომატია და სამართალი ნომერი პირველი (2016) ;

დიპლომატია და სამართალი ნომერი მეორე (2017) ; 

დიპლომატია და სამართალი ნომერი მესამე (2017) ; 

დიპლომატია და სამართალი ნომერი მეოთხე (2018);

დიპლომატია და სამართალი ნომერი მეხუთე (2018);

დიპლომატია და სამართალი ნომერი მეექვსე (2019); 

დიპლომატია და სამართალი ნომერი მეშვიდე (2020);

დიპლომატია და სამართალი ნომერი მერვე (2021);

დიპლომატია და სამართალი ნომერი მეცხრე (2022);

დიპლომატია და სამართალი ნომერი მეათე (2023)..

 

სამეცნიერო ჟურნალში სტატიების მიღების წინაპირობები და გაფორმების წესი