ახალ უმაღლეს სასწავლებელში ყოველწლიურად ტარდება სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია, რაც სტუდენტთა მომავალ სამეცნიერო მუშაობაში ხელშემწყობი ფაქტორია. სამეცნიერო კონფერენციის ნაშრომები ბეჭდური სახით გამოდის.