ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად გამოცხადებული ღია კონკურსის შედეგად, საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებით, აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეული პირები:

ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:

პროფესორი

  1. ირინე არჯევანიძე

ასოცირებული პროფესორი

  1. ანნა ბაბლუანი