დიდი წარმატება - სწორი არჩევანით იწყება!

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის მისია


მოამზადოს ცოდნაზე დაფუძნებული სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისი განათლების,
უნარ–ჩვევების, მაღალ ზნეობრივი და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ღირებულებების მქონე სპეციალისტები;

პიროვნული პოტენციალის რეალიზების ხელშეწყობა, შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარება,
თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე სპეციალისტების მომზადება;

საქართველოს და საერთაშორისო შრომის ბაზარზე კურსდამთავრებულთა კონკურენტუნარიანობის
უზრუნველყოფა;

სტუდენტთათვის, პოტენციურ დამსაქმებელთა მოთხოვნათა შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო
პროგრამების შეთავაზება;

სტუდენტთა და აკადემიურ პერსონალთა მობილობის ხელშეწყობა;

ბაკალავრის ხარისხის მქონე ისეთი სპეციალისტების მომზადება, რომელთა ზოგადი და დარგობრივი
კომპეტენციებისრულად შეესაბამება უმაღლესი განათლების კვალიფიკაციით გათვალისწინებულ
ბაკალავრის მოთხოვნებს, რაც მისცემს კურსდამთავრებულებს საშუალო განათლებაზე უფრო მაღალი დონის
პროფესიულ მომზადებასთან ერთად სასწავლო დისციპლინების თეორიული ასპექტების შედარებით ღრმა ცოდნას,
რაც ხელს შეუწყობს მათ შრომით ბაზარზე დასაქმებასა და შემდგომ საგანმანათლებლო საფეხურზე სწავლის
გაგრძელების შესაძლებლობას.


       ჩვენი პარტნიორები

Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face

Smiley face   Smiley face   Smiley face

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი:
I კორპუსი:
ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. 26;
II კორპუსი:
ქ. თბილისი, მე–3 მასივი,
მე–6 კვარტალი, კორპუსი 7ა

ელ-ფოსტა: info@newuni.edu.ge
ტელ: +995 568 89 99 98