დიდი წარმატება - სწორი არჩევანით იწყება!

სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური:


ა) ხელს უწყობს სასწავლებლის ინტეგრაციას უმაღლესი განათლების საერთო ევროპულ სივრცეში და ბოლონიის პროცესის პრინციპების განხორციელებას:
ბ) ხელს უწყობს სწავლების ხარისხის მაღალი დონის უზრუნველყოფას სწავლის, სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდების დანეგვის გზით;
გ) ახორციელებს აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის საჭირო ღონისძიებებს;
დ) პერიოდულად ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამების მონიტორინგს და შეიმუშავებს რეკომენდაციებს მათი გაუმჯობესებისათვის;
ე) მონაწილეობს სტუდენტთა მობილობის რეგულირების პროცესში;
ვ) უზრუნველყოფს ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის პროცესებისათვის თვითშეფასების მომზადებას.


სასწავლო პროცესის მიმოხილვითი კვლევა 2017წ.

გარე შეფასების მიზნით, "გამოყენებითი კვლევების კომპანიის" (ARC) მიერ განხორციელებული კვლევა - ახალი უმაღლესი სასწავლებლის პერსონალისა და სტუდენტების დამოკიდებულება სასწავლებლის საქმიანობის სხვადასხვა ასპექტების მიმართ

სწავლება-სწავლის მეთოდები

       ჩვენი პარტნიორები

Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face   Smiley face

Smiley face   Smiley face   Smiley face

საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი:
I კორპუსი:
ქ. თბილისი, ჭყონდიდელის ქ. 26;
II კორპუსი:
ქ. თბილისი, მე–3 მასივი,
მე–6 კვარტალი, კორპუსი 7ა

ელ-ფოსტა: info@newuni.edu.ge
ტელ: +995 568 89 99 98