დღეს, ახალ უმაღლეს სასწავლებელში საერთაშორისო ურთიერთობების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის რეაკრედიტაციის პროცესთან დაკავშირებით, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა.
შეხვედრას ესწრებოდნენ აღნიშნული პროგრამის აფილირებული, აკადემიური/მოწვეული პერსონალი და სასწავლებლის ადმინისტრაცია. შეხვედრას უძღვებოდა სასწავლებლის რექტორი.