ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

1. მობილობის წესით მობილობის მსურველთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა 2019 წლის 17 იანვრის 12.00 საათიდან – 1 თებერვლის 18.00 საათამდე.
2. სასწავლებელში სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა 2019 წლის 06 თებერვლიდან 14 თებერვლის ჩათვლით.
3. სასწავლებლის მიერ სტუდენტებისათვის კრედიტების აღიარება და სტუდენტებისათვის აღიარებული კრედიტების გაცნობა – 2019 წლის 06 თებერვლიდან – 14 თებერვლის ჩათვლით.
4. მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ სასწავლებლის სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში წარდგენა – 2019 წლის 06 თებერვლიდან – 14 თებერვლის ჩათვლით.
5. სტუდენტებთან ხელშეკრულების გაფორმება და სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ რექტორის ბრძანების გამოცემის ვადა განისაზღვროს არაუგვიანეს 2019 წლის 01 მარტამდე.

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა

(უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სათანადო წესით დამოწმებული)


ა) განცხადება;
ბ) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
დ) გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული სერტიფიკატის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ე) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისთვის);
ვ) სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;
ზ) სტუდენტის სასწავლო ბარათი;
თ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).