საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “დიპლომატია და სამართალი”


ეს არის საერთაშორისო სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, რომელიც ორიენტირებულია მკითხველთა ფართო წრეზე. ჟურნალი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა სამეცნიერო მუშაოება ხორციელდება სასწავლებელში და რა მიღწევებია ამ მიმართულებით. ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებებით პროფესორ–მასწავლებლების დაინტერესებას და მათი მიღწევების პოპულარიზაციას. ჟურნალი გამოვა წელიწადში ორჯერ. მასში წარმოდგენილი იქნება ბიზნესის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებათა ყველა დარგი.

 

N1 (2016) ; N2 (2017) ; N3 (2017) ; N4 (2018); N5 (2018); N6 (2019)

სამეცნიერო ჟურნალში სტატიების მიღების წინაპირობები და გაფორმების წესი

 

 

ახალი უმაღლესი საწავლებლის სრული დაფინასნებით გამოცემული წიგნები


ევროკავშირის ქვეყნების რეგიონული პოლიტიკა – ნოდარ გრძელიშვილი 
ტიციან ტაბიძე და XIX საუკუნის ქართული მწერლობა – ხატია შევარდნაძე
საკუთრების შეძენა და დაკარგვა უძრავ და მოძრავ ნივთებზე – გიორგი მარიამიძე
საერთაშორისო ტერორიზმის ისტორიულ-პოლიტიკური ასპექტები – სოფო ჩქოფოია
ქველმოქმედება საქართველოში XIX ს-ის II ნახევარსა და XX ს-ის დასაწყისში – ეკა ბუხრაშვილი
ევროპის სოციალური პოლიტიკა – ეკა ბუხრაშვილი