საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “დიპლომატია და სამართალი”


ეს არის საერთაშორისო სამეცნიერო-პოპულარული ჟურნალი, რომელიც ორიენტირებულია მკითხველთა ფართო წრეზე. ჟურნალი იძლევა ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა სამეცნიერო მუშაოება ხორციელდება სასწავლებელში და რა მიღწევებია ამ მიმართულებით. ჟურნალის მიზანია, ხელი შეუწყოს ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური მეცნიერებებით პროფესორ–მასწავლებლების დაინტერესებას და მათი მიღწევების პოპულარიზაციას. ჟურნალი გამოვა წელიწადში ორჯერ. მასში წარმოდგენილი იქნება ბიზნესის, სამართლის და სოციალური მეცნიერებათა ყველა დარგი.

N1 (2016) ; N2 (2017) ; N3 (2017) ; N4 (2018); N5 (2018).

 

ახალი უმაღლესი საწავლებლის სრული დაფინასნებით გამოცემული წიგნები


ტიციან ტაბიძე და XIX საუკუნის ქართული მწერლობა – ხატია შევარდნაძე
საკუთრების შეძენა და დაკარგვა უძრავ და მოძრავ ნივთებზე – გიორგი მარიამიძე
საერთაშორისო ტერორიზმის ისტორიულ-პოლიტიკური ასპექტები – სოფო ჩქოფოია
ქველმოქმედება საქართველოში XIX ს-ის II ნახევარსა და XX ს-ის დასაწყისში – ეკა ბუხრაშვილი
ევროპის სოციალური პოლიტიკა – ეკა ბუხრაშვილი