სამუშაო შეხვედრა სტუდენტებთან

პროგრამული აკრედიტაციისა და ავტორიზაციის პროცესთან დაკავშირებით ახალ უმაღლეს სასწავლებელში მიმდინარეობს რექტორის თამარ გარდაფხაძის შეხვედრა სტუდენტებთან.

Read More

აფილირებული პერსონალის საყურადღებოდ!

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი აფილირებულ პერსონალს სთავაზობს ადგილობრივ და საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის სრულად დაფინანსებას, ასევე მაღალი რეიტინგის მქონე საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში ნაშრომების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ სამეციერო კვლევით ცენტრს.

Read More

რა არის პლაგიატი? საინფორმაციო შეხვედრა სტუდენტებთან

ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართა შეხვედრა სტუდენტებთან და დეტალურად განემარტად მათ თუ რა არის პლაგიატი. პლაგიატი – მიუღებელია, საშინაო დავალების პრეზენტაციის ან წერითი ფორმით წარმოდგენისას, სხვისი ნაშრომის, იდეის ან აზრის გამოყენება წყაროს მითითების გარეშე. ასეთ შემთხვევაში, ლექტორი ვალდებულია, შეფასების გარეშე დატოვოს სტუდენტის დავალება.

Read More