საგანმანათლებლო პროგრამა: ფსიქოლოგია / Psychology

უმაღლესი განათლების საფეხური: I საფეხური,   ბაკალავრიატი

კვალიფიკაციაფსიქოლოგიის ბაკალავრი / Bachelor of  Psychology