ღია კონკურსი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნი აცხადებს ღია კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად. საკონკურსო ვაკანსიები:
ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:
პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული;
ასოცირებული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული;
საკონკურსო დოკუმენტების მიღება იწარმოებს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის საქმისწარმოების სამსახურში.

Read More

საგრანტო კონკურსი

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი-ნიუუნი აკადემიური პერსონალის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის მხარდაჭერის ფარგლებში, სახელმძღვანელოს მომზადების მიზნით, აცხადებს საგრანტო კონკურსს.
კონკურსის ვადები:
საგრანტო განაცხადის მიღება: 29/03/2024-12/04/2024
საგრანტო განაცხადის განხილვა/შერჩევა: 15/04/2024-25/04/2024
საგრანტო კონკურსის შედეგების გამოცხადება: 29/04/2024

Read More