ნიუუნის ახალი Erasmus პარტნიორი – პორტუგალია

2023 წლის 19 ივლისს ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნისა და კავადოს (პორტუგალია) პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელიც ითვალისწინებს მხარეებს შორის აკადემიურ და სამეცნიერო თანამშრომლობას – სტუდენტებისა და პერსონალის გაცვლას, ერთობლივ კვლევასა და საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებას, სამეცნიერო და ტექნიკური მასალების გაცვლასა და განვითარებას,

Read More

რიგგარეშე მობილობა

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნიში შპს ალტე უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა.
სასწავლებელში/ნიუუნიში მობილობის მსურველ პირთა წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა 2023 წლის 24 ივლისიდან 6 აგვისტოს ჩათვლით.

Read More

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა 7 წლიანი აკრედიტაცია

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუუნის ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა 7 წლიანი აკრედიტაცია. ვულოცავთ ნიუუნის აკადემიურ/მოწვეულ/ ადმინისტრაციულ პერსონალსა და სტუდენტებს!

Read More