ნიუ უნის სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულთათვის დასაქმების ფორუმი გრძელდება
4 აპრილს, 11 საათზე ნიუ უნიში მობრძანდებიან სს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ,,ირაო”-ს წარმომადგენლები, შეხვედრის მიზანია დამსწრე პირებისთვის მიწოდებულ იქნას ინფორმაცია სადაზღევო ბიზნესში
კარიერის მართვის შესახებ და გაეცნონ კომპანიის როგორც საქმიანობას, ისე აქტიურ ვაკანსიებს.