2018 წლის 22  ივნისს ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართება მეხუთე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია.

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთა

სამეცნიერო კონფერენციიის ორგანიზების წესი

 1. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციას ორგანიზებას უკეთებს სასწავლებლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და სტუდენტთა თვითმმართველობა;
 2. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება სასწავლებლის საკონფერენციო დარბაზში.
 3. სასწავლებლის რექტორი სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, სტუდენტთა თვითმმართველობასთან და ფაკულტეტის დეკანთან ერთად, ქმნის საკონფერენციო კომისიის შემადგენლობას და უზრუნველყოფს კონფერენციის ჩატარებას სექციების მიხედვით.
 4. ფაკულტეტის დეკანატი კონფერენციის საფაკულტეტო სამუშაო პროგრამას (ფორმატი – A4, შრიფტი-Sie, შრიფტის ზომა – 10) და მონაწილე სტუდენტთა სიას წარადგენს სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში/სტუდენტთა თვითმმართველობაში 2018 წლის 31 მაისამდე. კონფერენციის საფაკულტეტო სამუშაო პროგრამა წარმოდგენილი უნდა იყოს ელექტრონული ვერსიით conference@newuni.edu.ge და შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:
 • ა) სასწავლებლის/ფაკულტეტის დასახელება;
 • ბ) სექციების/მიმართულების დასახელება;
 • გ) კომისიის/ სექციის შემადგენლობა წევრების აკადემიური თანამდებობის მითითებით;
 • დ) კონფერენციის სამუშაო გეგმა (თარიღი, მუშაობის დაწყება-დამთავრების დრო, აუდიტ.);
 • ე) მომხსენებლის გვარი და სახელი სრულად;
 • ვ) მოხსენების სრული დასახელება;
 • ზ) სტუდენტის მეცნიერ-ხელმძღვანელის გვარი და სახელი სრულად, აკადემიური თანამდებობა ან სამეცნიერო ხარისხი.
 1. სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის უფლება აქვთ ახალი უმაღლესი სასწავლებლის და სხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტებსაც;
 2. კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად დაიშვება სტუდენტი, რომლის საკონფერენციო ნაშრომს აქვს სასწავლებლის შესაბამისი აკადემიური პერსონალის (მეცნიერ ხელმძღვანელის) დადებითი რეკომენდაცია.
 3. ფაკულტეტის საკონფერენციო კომისია შეიმუშავებს სამეცნიერო მოხსენების შეფასების კრიტერიუმებს; ქულობრივი მაჩვენებლებით, რომელიც კონფერენციის დაწყებამდე ეცნობება მონაწილეებს.
 4. სამეცნიერო კონფერენციაზე სტუდენტის გამოსვლას აფასებს კომისიის თითოეული წევრი სათანადო უწყისში კრიტერიუმების მიხედვით.
 5. კონფერენციის დასრულებისას კომისია აცხადებს შედეგებს და გამარჯვებულებს.
 6. კომისიის მიერ გამოვლენილი გამარჯვებული სტუდენტების შედეგები დეკანატმა უნდა წარადგინოს სასწავლებლის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში/სტუდენტთა თვითმმართველობაში;
 7. კონფერენციაში გამარჯვებული სტუდენტების დაჯილდოვება მოხდება სასწავლებლის მიერ დაწესებული დიპლომებით დაკავებული I, II, III ადგილების შესაბამისად.
 8. კონფერენციაში გამარჯვებულ მონაწილეთა ნაშრომები დაიბეჭდება ახალი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების კრებულში.

კონფერენციის ჩატარების ფორმა