პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები და გამოწვევები” 2017 წლის 17-18 ნოემბერს ახალ უმაღლეს სასწავლებელში ჩატარდება პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. კონფერენციის თემაა “თანამედროვე მეცნიერებების აქტუალური პრობლემები და გამოწვევები” კონფერენციის ჩატარების ვადები და პირობები: 1. სამეცნიერო ნაშრომი წარმოდგენილი უნდა იყოს Word-ში, Sylfaen-ში, შრიფტის ზომა 12, ინტერვალი სტრიქონებს შორის – 1,5, ველების დაშორება მარჯვენა-მარცხენა მხარეს…

Read More

მომუშავე ჯგუფის შეხვედრა

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის 2018-2024 წწ. სტრატეგიული განვითარების გეგმის (7 წლიანი) და 2018 – 2020 წწ. სამოქმედო გეგმის (3 წლიანი) შემუშავებაზე მომუშავე ჯგუფის სხდომა გაიმართება ახალი უმაღლესი სასწავლებლის საკონფერენციო დარბაზში 7 სექტემბერს.

Read More

მეოთხე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია

2017 წლის 16  ივნისს ახალ უმაღლეს სასწავლებელში გაიმართება მეხუთე სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია. ახალი უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციიის ორგანიზების წესი სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციას ორგანიზებას უკეთებს სასწავლებლის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და სტუდენტთა თვითმმართველობა; სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია ტარდება სასწავლებლის საკონფერენციო დარბაზში. სასწავლებლის რექტორი სამეცნიერო-კვლევით ცენტრთან, ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან, სტუდენტთა თვითმმართველობასთან და ფაკულტეტის დეკანთან ერთად, ქმნის საკონფერენციო კომისიის შემადგენლობას და უზრუნველყოფს კონფერენციის ჩატარებას სექციების მიხედვით.…

Read More