მისია

ახალი უმაღლესი სასწავლებელი – ნიუნის მისიაა:

ცოდნაზე დაფუძნებული სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნების შესაბამისი განათლების, უნარ-ჩვევების, დემოკრატიული ღირებულებებისა და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების მქონე  კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება;

საზოგადოებრივი და შრომის ბაზრის ცვალებადი მოთხოვნების შესაბამისი, უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შეთავაზება, სტუდენტებისთვის დარგის ხარისხიანი ცოდნის მიწოდება და შესაბამისი კვლევითი უნარების განვითარება, რაც უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების შემდგომ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას და ხელს შეუწყობს დასაქმებას;

სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლების, მათი პიროვნული და პროფესიული პოტენციალის რეალიზების, შემოქმედებითი და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება, სტუდენტთა წარმატების  ხელშეწყობა მრავალფეროვანი აკადემიური, პროფესიული, ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმების შეთავაზებით;

გამოყენებითი კვლევების განვითარება და კვლევის შედეგების სწავლების პროცესში ინტეგრირების ხელშეწყობა.


მიზნები

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის მიზნებია:

 • სტუდენტთათვის პოტენციურ დამსაქმებელთა და შრომის ბაზრის მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი ხარისხის უმაღლესი განათლების შეთავაზება;

 • კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადება;

 • სტუდენტზე ორიენტირებული თანამედროვე სასწავლო გარემოს შექმნა;

 • უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელება, მათ გაუმჯობესებაზე მუდმივი ზრუნვა, განხორციელების პროცესში თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება და სწავლა-სწავლების უახლესი მეთოდების დანერგვა;

 • აკადემიური უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების ინტეგრაცია მსოფლიო საგანმანათლებლო სივრცეში, პარტნიორ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან ერთობლივი გაცვლითი პროგრამების, ღონისძიებების განხორციელება და ურთიერთგამოცდილების გაზიარება;

 • სასწავლო პროცესში უცხოელი კვალიფიციური სპეციალისტების ჩართვა;

 • სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა/წახალისება;

 • აკადემიური პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლებაზე მუდმივი ზრუნვა;

 • სოციალური მხარდაჭერის ღონისძიებების შეთავაზება;

 • სპეციალური საჭიროების მქონე და სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტებისთვის შესაბამისი სასწავლო პირობებისა და გარემოს უზრუნველყოფა.


ხედვა

ახალი უმაღლესი სასწავლებლი – ნიუუნი წარმოადგენს ევროპული სტანდარტების შესაბამის, სტუდენტისა და პერსონალის პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაზე ორიენტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომელიც საზოგადოებას სთავაზობს საგანმანათლებლო და სოციალურ მხარდაჭერას; აქვს მაღალი ნდობა და საყოველთაო აღიარება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე.


ღირებულებები

ახალი უმაღლესი სასწავლებლის ღირებულებებია:

 •  კეთილსინდისიერება

 •  უწყვეტი განვითარებისკენ სწრაფვა

 •  აკადემიური თავისუფლება

 •  გამჭვირვალობა

 •  სამართლიანობა და თანასწორუფლებიანობა